Udostępnij:

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZARMEN SP. Z O.O.

ZARMEN Sp. z o.o. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej ZARMEN. Zasadniczym przedmiotem działania naszej Spółki są usługi w zakresie remontów, utrzymania ruchu, robót budowlano-montażowych, wykonawstwa i montażu obiektów przemysłowych oraz generalna realizacja inwestycji przemysłowych. 

Najważniejszymi dla nas celami są:

 • stały wzrost satysfakcji wszystkich stron zainteresowanych działalnością i rozwojem Spółki przez zaspakajanie ich potrzeb i oczekiwań, poszanowanie mających zastosowanie przepisów prawnych oraz doskonalenie relacji i budowę zaufania między nimi - zgodnie z misją, wizją i strategią Spółki,
 • budowanie przedsiębiorstwa innowacyjnego opartego na wiedzy,
 • uwzględnianie wartości uznawanych przez wszystkie strony zainteresowane (ochrona środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy, podwyższanie jakości wyrobów i usług, szacunek, godność i poczucie bezpieczeństwa w pracy, zysk),
 • osiąganie postawionych przed Spółką zadań,
 • utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09 i PN-N-18001:2004.

Spółka nasza jest otwarta na współpracę, poszukuje partnerów do wytwarzania wyrobów i usług oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć i projektów w celu stałego doskonalenia oferowanych wyrobów i usług oraz środków ich realizacji.

Naszą politykę ZSZ określają następujące kierunki działania:

 • Planując realizację naszej działalności, w tym Zintegrowany System Zarządzania, bierzemy pod uwagę zasoby (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne, intelektualne, itd.) oraz czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla celów i kierunków strategicznych naszej Spółki, a także potrzeby i oczekiwania wszystkich stron zainteresowanych, z uwzględnieniem określonych ryzyk i szans.
 • Cele Spółki są formułowane ze względu na potrzeby Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz wszystkich interesariuszy i stanowią zbiór wzajemnie powiązanych zamierzeń i zadań, z uwzględnieniem szczebla zarządzania, zakresu i stopnia szczegółowości.
 • Przywództwo w odniesieniu do Zintegrowanego Systemu Zarządzania realizujemy przez wytyczanie kierunków działań zorientowanych na osiąganie celów i zadań, spełnienie mających zastosowanie wymagań, promowanie orientacji na wszystkie strony zainteresowane Spółki oraz kształtowanie w pracownikach kadry kierowniczej zdolności do budowania motywacji i zaangażowania pracowników w ich realizację.
 • Zaangażowanie pracowników na rzecz ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania osiągamy poprzez stawianie im wysokich wymagań, zapewnienie otwartych i wspierających stosunków w pracy (wspieranie oddolnej innowacyjności pracowników) oraz budowanie zaufania (właściwych relacji) pracownik-przełożony.
 • Ukierunkowanie na wszystkie strony zainteresowane Spółki osiągamy przez identyfikację ich wymagań, potrzeb i oczekiwań; uświadamianie wszystkim ich kluczowego znaczenia dla funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i całej Spółki oraz wykorzystanie dla realizacji ww. wymagań będących w jej dyspozycji zasobów.
 • Zarzadzanie wiedzą realizujemy przez określenie i aktualizację zasobów wiedzopochodnych (technologia, dokumentacja, kapitał intelektualny kadry i pracowników, itd.) oraz ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do skutecznego funkcjonowania procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania i do osiągnięcia zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami.
 • Zapewnienie i utrzymanie infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i zapewnienia zgodności wyrobów i usług, z określonymi wymaganiami, osiągamy przez zapewnienie i kształtowanie właściwego poziomu efektywności eksploatacyjnej posiadanej infrastruktury oraz realizowanie odpowiedniego zakresu działań obsługowych.  
 • Zapewnienie kadry niezbędnej do skutecznego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz nadzorowania swoich procesów osiągamy przez określanie planowanej liczebności załogi oraz kwalifikacji i umiejętności poszczególnych pracowników, a także przez pozyskiwanie odpowiednich pracowników i stwarzanie warunków sprzyjających ich rozwojowi zawodowemu i utrzymaniu.
 • Nieustanie poszukujemy nowych technologii, aby wykraczać poza oczekiwania w odniesieniu do wyrobów i usług, stale podnosząc ich jakość oraz dbając o wysoki standard i bezpieczeństwo współpracy, w celu nawiązania autentycznych i silnych relacji z Klientami.
 • W naszych działaniach uwzględniamy oraz odpowiednio eksponujemy wymagania mające istotne znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa zdrowotnego i ekologicznego wszystkich stron zainteresowanych oraz przestrzeganie istniejącego porządku prawnego.  
 • Nieustannie doskonalimy i podejmujemy działania, aby zapobiegać wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz ograniczać niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. 
 • Nadzór nad zgodnością procesów, wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz realizujemy przez stawianie dostawcom, podwykonawcom i partnerom Spółki takich samych wymagań, w odniesieniu do właściwości wyrobów i usług oraz środowiska i bhp, jakie obowiązują w Spółce.
 • Prowadzimy monitorowanie, pomiary i ocenę wszystkich istotnych elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w tym stopnia zadowolenia Klientów, procesów, wyrobów, zgodności z wymaganiami prawnymi, w celu ciągłego doskonalenia  efektywności zarządzania Spółką i osiągania planowanych celów.
 • Systemowe podejście do Zintegrowanego Systemu Zarządzania osiągamy przez wdrożenie działań opartych na cyklu ciągłego doskonalenia (PDCA).

Niniejsza Polityka ZSZ realizowana jest wspólnie przez wszystkich pracowników Spółki, w oparciu o funkcjonujący Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09 i PN-N-18001:2004. Dla realizacji niniejszej Polityki Najwyższe Kierownictwo ZARMEN Sp. z o.o. zapewnia niezbędne zasoby.    

Chorzów, dnia 01.02.2018 r.                    
 

Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności Grupy stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

Grupa świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych Produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych

Grupa jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych Produkcja wyrobów swobodnie kutych

Ten segment działalności Grupy obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego. Usługi