Udostępnij:

Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności jednostki dominującej stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane najczęściej w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Kompleksowe wykonawstwo obejmuje działania od projektowania obiektów przemysłowych, poprzez ich realizację i uruchomienie, a na późniejszym serwisowaniu kończąc. Taka formuła gwarantuje inwestorom bezpieczeństwo wynikające z koncentracji odpowiedzialności za osiągnięcie zakładanych parametrów instalacji w rękach jednego podmiotu. Jednocześnie dla samej jednostki taka realizacja eliminuje ryzyko podwykonawców, gdyż zdecydowana większość robót i dostaw jest realizowana z wykorzystaniem zasobów własnych tak Spółki, jak i jednostek powiązanych. Dzięki temu GRUPA ZARMEN zachowuje stałe oddziaływanie na przebieg procesu inwestycyjnego oraz jego pozytywny rezultat. Obszarem specjalizacji jednostki dominującej jest realizacja budowy wraz z uruchomieniem kompletnego zakładu koksowniczego obejmująca budowę baterii koksowniczych wraz z obiektami i instalacjami przynależnymi. 


 

GRUPA ZARMEN świadczy usługi i realizuje dostawy:

  • obiektów przygotowania węgla wsadowego (wieża węgla, stacje przesypowe, nośnice węgla, stacja dozowania węgla),
  • obiektów produkcji koksu (bateria koksownicza, pomosty baterii, instalacja gaszenia koksu, instalacja odpylania),
  • obiektów odbioru i sortowania koksu (sortownia koksu, zrzutnia koksu, stacje przesypowe, składowiska koksu),
  • maszyn i urządzeń (wóz stropowy, wóz zasypowy, wóz przelotowy, wsadnica),
  • obiektów infrastruktury gazowej i energetycznej (rurociągi gazu surowego i opałowego, rurociągi energetyczne, stacje elektroenergetyczne, trasy zasilania kablowego),
  • instalacji oczyszczania gazu koksowniczego (m.in. instalacja kondensacji, zbiorniki, pompownia gazu surowego, filtrowanie gazu, instalacja absorbcji siarkowodoru, amoniaku i benzolu, instalacja katalitycznego rozkładu amoniaku),
  • obiektów i instalacji biologicznego oczyszczania ścieków (zbiorniki retencyjne, reaktory chemiczne, pompownie chemikaliów, zbiorniki ścieków, bioreaktory, stanowiska rozładunku i magazynowania ciekłego tlenu),
  • obiektów infrastruktury (układy torowe, drogi, dojazdy, urządzenia pomiarowe, zabezpieczenia ppoż., sieci wodne i kanalizacyjne, zbiorniki wód opadowych, pompownie, międzyobiektowe trasy kablowe).
     

Zapoznaj się z ofertą REMAK-ENERGOMONTAŻ

Zapoznaj sie z ofertą ZARMEN

Zapoznaj się z ofertą ELEKTROBUDOWA

Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności GRUPY ZARMEN stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawcy Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

GRUPA ZARMEN świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

GRUPA ZARMEN jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH

Ten segment działalności GRUPY ZARMEN obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Działalności GRUPY ZARMEN w tym zakresie obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi remontowe i modernizacyjne urządzeń oraz instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego.