Udostępnij:

ZARMEN Sp. z o.o.

Spółka ZARMEN powstała w 2003 r. Od początku koncentruje swoją działalność w sektorze usług budowlano - montażowych i służb utrzymania ruchu zakładów przemysłowych. Realizuje inwestycje przemysłowe w formule generalnego wykonawstwa, zapewniając inwestorowi kompletną realizację obiektów przemysłowych pod klucz. ZARMEN jest podmiotem dominującym GRUPY ZARMEN, w której skład wchodzi 13 spółek o szerokim zakresie działalności.

Spółka zatrudnia około 690 wykwalifikowanych pracowników. Dzięki temu zapewnia klientom profesjonalnie, rzetelnie i terminowo wykonane powierzone prace, przez wykwalifikowany personel oraz dyspozycyjność, dużą wiedzę techniczną i wysoki poziom organizacyjny naszych usług.
 

Wyróżnienia:

 • Diament Forbesa 2009 w kategorii Firmy pow. 200 mln zł (3 miejsce w woj. śląskim i 32 w Polsce),
 • Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji (2006),
 • Gazela Biznesu w rankingu przedsiębiorstw dynamicznie rozwijających się dziennika „Puls Biznesu” (2007),
 • Srebrny Laur dla Prezesa Zarządu,
 • Opolska Nagroda Jakości (2004).

   

Obszar działalności 

Od prawie 20 lat ZARMEN świadczy usługi wykonawstwa inwestycji przemysłowych oraz stałego utrzymania ruchu zakładów przemysłowych. W ramach przedmiotu działalności Spółki wyróżniono usługi dzielące się na dwa podstawowe segmenty, tj.:

 • usługi budowlano-montażowe,
 • usługi w zakresie służb utrzymania ruchu zakładów przemysłowych.
   
GENERALNE WYKONAWSTO INWESTYCJI PRZEMYSŁOWYCH

Kluczowy obszar działalności stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane najczęściej w formule Generalnego Wykonawstwa Inwestycji Przemysłowych. Kompleksowe wykonawstwo obejmuje działania od projektowania obiektów przemysłowych, poprzez ich realizację i uruchomienie, a na późniejszym serwisowaniu kończąc. Taka formuła gwarantuje inwestorom bezpieczeństwo wynikające z koncentracji odpowiedzialności za osiągnięcie zakładanych parametrów instalacji w rękach jednego podmiotu. Jednocześnie dla samej Spółki taka realizacja eliminuje ryzyko podwykonawców, gdyż zdecydowana większość robót i dostaw jest realizowana z wykorzystaniem zasobów własnych tak Spółki, jak i jednostek powiązanych. Dzięki temu Spółka zachowuje stałe oddziaływanie na przebieg procesu inwestycyjnego oraz jego pozytywny rezultat.

Obszarem specjalizacji Spółki jest realizacja budowy wraz z uruchomieniem kompletnego zakładu koksowniczego obejmująca budowę baterii koksowniczych wraz z obiektami i instalacjami przynależnymi. Spółka realizuje następujące dostawy oraz świadczy usługi:

 • obiekty przygotowania węgla wsadowego (wieża węgla, stacje przesypowe, nośnice węgla, stacja dozowania węgla),
 • obiekty produkcji koksu (bateria koksownicza, pomosty baterii, instalacja gaszenia koksu, instalacja odpylania),
 • obiekty odbioru i sortowania koksu (sortownia koksu, zrzutnia koksu, stacje przesypowe, składowiska koksu),
 • maszyny i urządzenia (wóz stropowy, wóz zasypowy, wóz przelotowy, wsadnica),
 • obiekty infrastruktury gazowej i energetycznej (rurociągi gazu surowego i opałowego, rurociągi energetyczne, stacje elektroenergetyczne, trasy zasilania kablowego),
 • instalacje oczyszczania gazu koksowniczego (m.in. instalacja kondensacji, zbiorniki, pompownia gazu surowego, filtrowanie gazu, instalacja absorbcji siarkowodoru, amoniaku i benzolu, instalacja katalitycznego rozkładu amoniaku),
 • obiekty i instalacje biologicznego oczyszczania ścieków (zbiorniki retencyjne, reaktory chemiczne, pompownie chemikaliów, zbiorniki ścieków, bioreaktory, stanowiska rozładunku i magazynowania ciekłego tlenu),
 • obiekty infrastruktury (układy torowe, drogi, dojazdy, urządzenia pomiarowe, zabezpieczenia ppoż., sieci wodne i kanalizacyjne, zbiorniki wód opadowych, pompownie, międzyobiektowe trasy kablowe).


 

UTRZYMANIE RUCHU ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH (MAINTENANCE OUTSOURCING)

W ramach usług utrzymania ruchu ZARMEN Sp. z o.o. podejmuje szereg działań technicznych, administracyjnych i zarządzania prowadzonych w celu utrzymania urządzeń produkcyjnych w stanie, w którym mogą one wykonywać wymagane funkcje przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi i środowiska.

Działania w ramach utrzymania ruchu są ukierunkowane na uzyskanie przez maszyny i urządzenia oraz instalacje wymaganej i planowanej ich żywotności. Spółka świadczy usługi z zakresu maintenance przejmując na siebie ryzyko sprawności maszyn i urządzeń (bądź linii technologicznych), zapewniając swoim klientom poczucie bezpieczeństwa i zachowania ciągłości procesu produkcyjnego.

Działania spółki ZARMEN prowadzone są w dwojaki sposób, w ramach tzw. prewencyjnego oraz korygującego utrzymania ruchu. Prewencyjne utrzymanie ruchu eliminuje ryzyku nieprzewidzianych awarii i gwarantuje wymaganą sprawność maszyn i urządzeń. Korygujące utrzymanie ruchu jest natychmiastową reakcją w sytuacjach awaryjnych, polegającą na usunięciu skutków awarii i doporowadzenie w jak najkrótszym czasie do przywrócenia sprawności maszyny lub urządzenia celem realizacji cyklu produkcyjnego.

Spółka świadczy usługi w tym zakresie od początku istnienia. Przez ten okres Spółka wypracowała własną strategię zarządzania utrzymaniem ruchu, która uwzględnia istniejącą strukturę organizacyjną podmiotów, na rzecz których świadczone są tego typu usługi.

Jednostka posiada stałych odbiorców usług utrzymania ruchu i praktycznie od początku swojej działalności jest na trwale związana z dużymi koncernami międzynarodowymi posiadającymi na terytorium RP swoje zakłady przemysłowe (głównie huty i koksownie).

Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych Generalne Wykonawstwo Inwestycji Przemysłowych

Kluczowy obszar działalności GRUPY ZARMEN stanowią usługi budowlano-montażowe realizowane w formule Generalnego Wykonawcy Inwestycji Przemysłowych. Od projektowania, poprzez realizację i uruchomienie, na serwisowaniu kończąc.

Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych Usługi utrzymania ruchu zakładów przemysłowych

Usługi utrzymania ruchu GRUPY ZARMEN są świadczone m.in. dla zakładów przemysłowych z branży hutniczej, koksowniczej, metalurgicznej oraz cementowo-wapiennej.

Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego Modernizacje i remonty dla przemysłu energetycznego

GRUPA ZARMEN świadczy usługi z zakresu modernizacji i remontów kotłów energetycznych oraz urządzeń pomocniczych występujących w zakładach energetycznych.

Produkcja koksu i produktów węglopochodnych Produkcja koksu i produktów węglopochodnych

GRUPA ZARMEN jest znaczącym na rynku producentem koksu odlewniczego, wielkopiecowego i przemysłowo-opałowego. GRUPA ZARMEN jest również wytwórcą ubocznych produktów procesu koksowania węgla, tzw. węglopochodnych.

Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH Produkcja wyrobów swobodnie kutych I KUTO-WALCOWANYCH

Ten segment działalności GRUPY ZARMEN obejmuje produkcję wyrobów kutych swobodnie na prasach hydraulicznych. Produkcja obejmuje pręty, pierścienie rozkuwane, krążki, walce hutnicze, wały kołnierzowe i inne odkuwki kształtowe.

Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem Maszyny i urządzenia górnicze wraz z remontami i serwisem

Działalności GRUPY ZARMEN w tym zakresie obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi remontowe i modernizacyjne urządzeń oraz instalacji górniczych. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń.

TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE TECHNIKA WYSOKOPRĄDOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA, SZYNOPRZEWODY, SZAFY STEROWNICZE

GRUPA ZARMEN specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz AKPiA, szynoprzewodów i szaf sterowniczych dla wielu sektorów gospodarki.

Projektowanie maszyn i urządzeń Projektowanie maszyn i urządzeń

Istotnym z punktu widzenia kompleksowości świadczonych usług przez GRUPĘ ZARMEN są usługi w zakresie projektowania oraz dostaw maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego.